Nisan Dönem Tayini
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ve Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı genelgesine istinaden sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi personelin Kamu Hastaneleri Birlikleri sağlık tesisleri arasında yapılacak olan İstanbul ili 2014 yılı Nisan Dönemi atamaları yapılacaktır.

 

Kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilen münhal kadrolara tayin istekleri, dönem tayininde dikkat edilecek hususlar çerçevesinde mevcut hizmet puanını gösteren PBS çıktısı, Atama Nakil Talep Formunun doldurularak gönderilmesi halinde değerlendirilmeye alınacaktır.

 

Tayin talebinde bulunan personelin tayin isteklerine dair, doldurdukları (en fazla beş tercih yapabileceklerdir.) Atama Nakil Talep Formu (Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra) ve hizmet puanını gösteren PBS çıktısı ile birlikte kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe müracaat edecektir. İlgili Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeden geçtikten sonra Koordinatör Genel Sekreterliğe gönderilecektir.

2014 NİSAN DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

 

TARİH

AÇIKLAMA

1

17/03/2014-28/03/2014

Genel Sekreterliğe başvuruların yapılması

2

31/03/2014-04/04/2014

Başvuruların Koordinatör Genel Sekreterliğe iletilmesi

3

14/04/2014

Müracaatları kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

15/04/2014-17/04/2014

Müracaatı red olanların itirazlarının alınması

5

28/04/2014

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

2014 NİSAN DÖNEM TAYİNİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı genelgesine istinaden 2014 yılı Nisan Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalarında yapılacak olan işlemlerde dikkat edilecek hususlar;

1-2014 Nisan Dönem Tayininde açılmış olan münhal yerler nokta tayin olarak ilan edilmiştir.

2-Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2014 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Başvuruda bulunan personeller, hizmet puanlarını gösteren PBS çıktısına“Hizmet puanıma itirazım yoktur.” ibaresini yazıp, imzalayarak kurumlarına teslim edeceklerdir. Geçici görevle çalışan personeller müracaatlarını kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe yapacaktır.

3-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, kadrosunun bulunduğu kurumda göreve başladığı tarihten itibaren kura son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.

4- 632 Sayılı KHK ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosuna atanan personelden kadrosunun bulunduğu kurumda sözleşmeli sürede dahil en son atanma tarihinden itibaren kura son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.

5-Başvuruda bulunan personel kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliklere bağlı (Birlik içi) münhal kadrolara müracaat edemeyecektir. 

6-Kura başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel müracaat edemeyecektir.

7-Başvuru evrakları imzasız, onaysız, eksik olan ve 17/03/2014-28/03/2014 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar bağlı bulundukları Genel Sekreterliğe teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 02/04/2014 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Genel Sekreterliğe gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

9-Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

a)2013 kasım dönem tayininde ataması yapılan personel ile ataması iptal edilen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

b)28/03/2013 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenler ile yasal süre içerisinde ilişiğini kesmediğinden ataması iptal edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

10-2014 yılı Nisan dönemi il içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler bir yıl süre ile atanma talebinde bulunamayacaklardır.(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21inci maddeleri hariç olmak üzere)

11-Uzman Tabip, Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

12-657 sayılı kanunun 4/B, 4/C, maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapanlar müracaat edemeyecektir.

13- Başvuruda bulunacak personellerin başvuru döneminde görevlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden veya ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır. 

14-Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.(Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.)

15-Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerine tercih eden ve 14. madde kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınacaktır.

16-Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

17- 2014 Yılı Nisan Dönemi İl İçi Naklen Atamaları için başvuruda bulunan personellerin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Genel Sekreterliğimizin resmi internet adresinden (www.anadolukuzey.gov.tr ) duyurulacaktır.

Genel Sekreterliğimiz Atama Komisyonunca ayrıca aşağıdaki kısıtlamalarda değerlendirilecektir.

1- Kurada yerleşip ataması yapılan tüm personelin karar tarihinden itibaren; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda;

a) Personelin ayrılışının yerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılması,

b)Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılması

c)Yerlerine atanan personelin göreve başlamaması ya da yerine atama planlanmaması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan ilk kurum içi yer değiştirme kurası ilan metni yayınlanıncaya kadar ayrılışının yapılmaması.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj