Klinik Kalite Verileri
2003 yılından beri istikrarlı bir biçimde uygulamakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın amacı herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi sağlamaktır. Bu programın en önemli unsurlarından biri Sağlık Bakanlığı’nın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirerek, söz konusu Program ile sağlanan başarılarına süreklilik kazandırmaktır. Bu çerçevede, 02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Bakanlık Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılması” süreci başlatılmıştır.

Yeniden yapılanma sürecinden hareketle, politika belirleme, düzenleme, denetleme ve hizmet sunumunun merkezde toplandığı dikey yapılanmadan; Sağlık Bakanlığının politika belirleme ve sistem yönetimi üzerine yoğunlaştığı, kurumsal uzmanlaşmaya dayanan, taşra teşkilatındaki idarecilerin karar verme imkânlarını artırmayı amaçlayan yatay yapıya geçilmiştir.

19.03.2012 tarihinde “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu”  kurulmuş, her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlendirilmiştir.

Türkiye Kamu Hastanelerinin Kurulmasından sonra, hastanelerin; tıbbî, idari ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği, izlem, veri doğrulama, kanıta dayalı gözlem ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirilmesi amacı ile “İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı” altında  “Verimlilik Daire Başkanlığı” görevine başlamıştır. Verimlilik Daire Başkanlığı altında oluşturulan birimler;

 • Analiz Birimi
 • Bireysel Performans Birimi
 • Klinik Verimlilik Birimi
 • Kurumsal Verimlilik Birimi’ dir.

Kurumun hedef ve stratejileri ile verimlilik kriterleri çerçevesinde Kamu Hastane Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliği Verimlilik Daire Başkanlığınca değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme 05.10.2012 tarihinde yayınlanan Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge kapsamında yapılmaktadır.

Yönergede yer alan Ek-1 Sayılı Cetvel: Sağlık Tesisi Kriter Grupları, Karne Göstergeleri ve Gösterge Puanları maddelerinden Ek-2 Sayılı Cetvel: Birlik Hedefleri Gösterge maddelerinden oluşmaktadır.

E-1 de Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi olan maddeler:

Tıbbi

 • Acilden sevk edilen hasta oranı
 • Laboratuvar bekleme süresi
 • Görüntüleme bekleme süresi

İdari

 • Hastanenin rolünü karşılama oranı
 • Bakanlık acil servis planlamasına uygunluk
 • Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon
 • Klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı
 • Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı
 • Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru)

Mali

 • Gelir bütçesi gerçekleşme oranı
 • Gider bütçesi gerçekleşme oranı
 • Tahakkukların muhasebeleştirilme süresi

Eğitim

 • Kişiler arası iletişim
 • Temizlik
 • Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik (Acil servis Sarı ve Kırmızı alanlar dahil) yapan uzman hekim oranı
 • Hasta memnuniyet oranı
 • Çalışan memnuniyet oranı
 • Ek ödeme dağıtım oranı
 • Klinik kalite
 • Birlik Değerlendirme El Kitabına göre gözlemciler tarafından yapılan değerlendirme

Ek-2 de Birlik geneli için kritik verimlilik göstergesi olan maddeler:

 • Personel dağılımı
 • Sezaryen oranı (primer, mükerrer)
 • Birlik ve/veya il dışı sevkler
 • Özellikli sağlık hizmetleri ve yatırım planlaması

(yoğun bakım, diyaliz hizmetleri, yanık tedavi merkezi/ünitesi, kardiyo-vasküler cerrahi, el cerrahisi hizmetleri, robotik cerrahi, toplum ruh sağlığı merkezi, evde sağlık hizmetleri, genetik tanı ve tedavi, kemik iliği-organ nakli, kapsamlı onkoloji merkezi, kemoterapi-radyoterapi, nükleer tıp, Pet-CT, perinatal merkez, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, robotik yürüme-rehabilitasyon, rop tanı-tedavi planlaması)

 • Birlik gözlemci raporu’ dur.

Sağlık kurumlarında verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için Klinik Kalite çalışmaları yürütülmekte olup, hastalara yapılan işlemlerin endikasyonlarının ve klinik doğruluklarının kurum bünyesinde ilgili branştan uzmanlar aracılığıyla oluşturulan Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SUT kodlarıyla rastgele belirlenen hasta dosyalarının bakanlığa gönderilerek, incelenmesi ve yapılan işlemlerin doğruluğu ve yeterliliğine bakılması sağlanmaktadır.

 

Türkiye Klinik Kalite Programı

        Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalitenin ölçülmesine yönelik klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi amacıyla “Türkiye Klinik Kalite Programı” başlatılmıştır.

Program 13 Şubat 2012 tarihinde başlamış ve ilk aşaması olarak 18 aylık bir süre öngörülmüştür. Programın söz konusu ilk aşamasında:

 • Programın koordinasyonunu sağlamak üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde  Klinik Kalite Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 

Görevleri;

 1. Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarını yürütmek,
 2. Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sistemini ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak,
 3. Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak,
 4. Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük etmek ve bunları koordine etmek,
 5. İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak,
 6. Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek,
 7. Gerektiğinde klinik kalite ile ilgili çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve bu komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek,
 8. Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Programın yürütülmesinden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sorumludur. Gerektiğinde başka  birimler de sürece dahil edilecektir.
 • Program kapsamında Danışman olarak uluslararası tecrübeye sahip ve aynı zamanda İngiltere Sağlık Bakanlığı Danışmanı da olan Prof. Dr. Mahmood ADİL ile çalışılmaktadır.
 • Türkiye’de klinik kalitenin ölçülmesi amacıyla öncelikli 3 konu belirlenmiştir. Bu konular; Diabetus Mellitus, Gebelik ve Doğum Süreci ve Diz Protezi’dir. Alanında uzman kişilerin bulunduğu alt çalışma grupları oluşturulmuş ve bu amaca yönelik çalışmalara başlanılmıştır.
 • Klinik Kalite göstergeleri belirlenmiş olup Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonu sağlanmaktadır. Ülke genelinde sekiz ilden 6 üniversite hastanesi, 2 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7 devlet hastanesi, 8 özel hastane ve 21 aile sağlığı merkezi ile toplam 44 kurum “Klinik Kalite Pilot Uygulaması” na dahil edilmiştir. Diğer hastalık grupları da aşamalı olarak çalışmaya dahil edilecek, alanında uzman kişilerin bulunduğu çalışma grupları ile klinik kalite göstergeleri belirlenecek,  Sağlık.Net2 sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.
 • Klinik kalite konusunda bazı konu başlıkları belirlenerek bunların Üniversitelerden ve Bakanlıktan uzman gruplarınca klinik kalite ölçütleri geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Dört çalıştay gerçekleştirilmiş ve çok sayıda telekonferans yöntemiyle grup çalışması yapılmıştır.
 • Klinik kalitenin tanımının yapılarak ülke genelinde duyurulması planlanmış ve bu amaçla Türkiye’de sağlıkta kalitenin:
 • Hizmet alan hastalar,
 • Yakınları,
 • Sağlık yöneticileri ve
 • Sağlık çalışanları

tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak ve hastaların hizmet sunumuna ilişkin algılarından yola çıkarak; ulusal düzeyde kabul görecek bir kalite tanımı yapmak için; TÜİK’in il bazında gelişmişlik endeksine göre belirlenen 14 ilde, toplam 4943 anket uygulanmıştır. 
 

Kalite Nedir?

Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasıdır.

 

Klinik Kalite Nedir?

Klinik Kalite, kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır.

 

Hizmet Kalitesi Nedir?

Hizmet Kalitesi;

 • Toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi,
 • Asgari bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması,
 • Hasta-çalışan iletişiminin güçlendirilmesi,
 • Tedavi sunma hızının ve yatış süresinin iyileştirilmesi,
 • Sağlık tesisine ait fiziksel ortamların (odalar, yemek vb.) iyileştirilmesi,
 • Yeterli kaynak ve ekipmana sahip iyi eğitilmiş çalışanların görevlendirilmesi,
 • Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması

yolu ile hasta ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini geliştirerek, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamaktır.

 

Programın Amacı

Ülkenin tamamında aynı kalitede sağlık bakım hizmeti sunulmasını sağlamak ve bu amaca yönelik olarak uluslararası standartlara ulaşabilmek için geniş kapsamlı bir kalite ölçme ve değerlendirme sistemi kurmaktır.

 

Kurumsal Kalite ile Klinik Kalite Arasındaki Fark

Ülkemizde şu anda uygulanan kalite çalışmaları, sağlık hizmeti sunum sürecinin etkinliği ve etkililiği, hasta ve çalışan güvenliği konularında ortaya konan standartlarla daha ağırlıklı olarak süreç bazlı bir değerlendirme yapmaktadır.

 

Klinik kalite programı ise sunulan sağlık hizmetinin sonuç ve çıktılarını somut olarak ölçen bir sistem ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu şekilde her iki sistem birbirini destekleyecek ve tamamlayacak bir yapı oluşturacaktır.

 

Uygulamaya Yansıması

Sağlıkta kalitenin izlenmesi amacı ile bilgi işlem alt yapısı olan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak ve belirlenen göstergelere ilişkin sonuçlar; klinisyenler, kurum, bölge ve ülke düzeyinde incelenecektir.

Klinik Kalite Göstergeleri Yönetici Değerlendirilmesine

Esas Olacak mı?

Kurumdaki klinik kalite gösterge sonuçları ve sistemin işleyişi kurum yöneticilerinin sorumluluğunda olacağı için yöneticiler de sonuçlardan etkileneceklerdir.

 

Pilot Seçilen Kurumlar

İstanbul

 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul

 Baltalimanı Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul

 Özel Halkalı Kent Hastanesi

İstanbul

 Özel Acıbadem Maslak Hastanesi

 İstanbul

 İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi 

 

 

Kanıta Dayalı Klinik Rehberler ve Performans İndikatörleri Geliştirme Projesi

Türkiye sağlık sistemi önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu sürecin bir parçası olarak "Kanıta Dayalı Klinik Rehberler ve Performans İndikatörleri Geliştirme Projesi" başlatılmıştır. Bu proje NICE* (Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü / İngiltere) ile ortak yürütülecektir.

Projede, tek bir klinik konu başlığı belirlenecek ve toplam 10 ay sürecek çalışma sonucunda, bu konu başlığı için bir klinik rehber hazırlanmış olacaktır.

Ulusal Klinik Rehber Geliştirme Birimi

Sağlıkta Dönüşüm Projesi "Etkili Kılavuzluk İçin Sağlık Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması" A Bileşeni'nin Başkanlığımızca yürütülen A3 alt bileşeni kapsamında "Kanıta Dayalı Klinik Rehberler ve Performans İndikatörleri Geliştirme" konulu projeyi yürütmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Projede, klinik rehber hazırlama konusunda, uluslararası düzeyde uzmanlığını kanıtlamış olan ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde yer alan NICE kuruluşu ile çalışılmaktadır. Ulusal Klinik Rehber Geliştirme Birimi, yeni klinik rehberlerin geliştirilmesini ve uygulamaya konulacak olan rehberlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle, projenin devamında kurumsal bir kimlik kazanılması amaçlanmaktadır.

Kanıta Dayalı Klinik Rehberler:

a.Klinisyenler için en iyi uygulamalara ilişkin evrensel standartların oluşturulmasına,

b.Sağlık hizmeti kullanıcılarının sağlık hizmetlerinden ne beklemeleri gerektiği konusunda eğitilmesine yardımcı olacaktır.

c.Ek olarak, hem performansa dayalı ek ödeme sistemi yoluyla sağlanan mali teşviklerle, hem de oluşum sürecine dâhil olan klinisyenlerle desteklenen kanıta dayalı rehberler, sunulan sağlık hizmetlerinin genel kalitesi ve verimliliği ile genel sağlık çıktılarının iyileştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

Oluşturulacak Rehberler:

 • Sağlık profesyonellerinin verdikleri bakım ve tedaviler için tavsiye niteliği taşır.
 • Sağlık profesyonellerinin, klinik uygulama standartlarını geliştirmede kullanılabilir.
 • Sağlık çalışanlarının eğitimlerine yardımcı olur.
 • Hasta ve sağlık profesyoneli arasında iletişimin geliştirmesine katkı sağlar.
 • Uygulanan klinik tedavilerin etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.

Bu çerçevede, projenin sağlık hizmetlerine katkı sağlaması beklenmektedir.

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Verimlilik Birimi Yapılanması

İdari Hizmetler Başkanlığı’ nda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 05.10.2012 tarih ve 847 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge gereğince Genel Sekreterlik makamına bağlı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Birimine bağlı “Verimlilik Birimi” oluşturulmuş, 11.01.2013 tarihinde Tıbbi, İdari ve Mali İşler Müdürlüklerinden üyelerden oluşan 5 kişi görevlendirilmiştir.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj